SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

– przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,

– przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona),

– przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna – po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi (obejmuje  rozmowę z duszpasterzem  oraz  konsultację w  Parafialnej  Poradni Życia Rodzinnego).

Narzeczeni powinni zgłosić się do księdza proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

 

 

 

Wymagane są  następujące dokumenty:

  1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.
  2. Ostatnie świadectwo ukończenia katechezy.
  3. Dowody osobiste narzeczonych.
  4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (narzeczeni zobowiązani są do udziału w 12 katechezach – najczęściej podzielonych na 6 spotkań, podczas których omawiane są najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego).
  5. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas 3 spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia – ze względu na charakter spotkań na pierwsze narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem).
  6. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
  7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).
  8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

Bezpośrednio przed ślubem narzeczeni odbywają spotkania z księdzem proboszczem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz liturgia tego sakramentu. Ważnym elementem jest sakrament pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu.