PARAFIALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN PARAFIALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„WIOSNA. BÓG OBECNY W RODZĄCEJ SIĘ

DO ŻYCIA PRZYRODZIE”

 

 

I.    PRZEPISY OGÓLNE

 

 • Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drulitach.
 • Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 • Celem przyświecającym konkursowi jest:

– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,

– propagowanie twórczej postawy oraz odkrywanie pasji fotografowania,

– rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,

– popularyzacja fotografii związanej z wiarą, chrześcijaństwem i Kościołem w połączeniu z pięknem przyrody okolic Pasłęka, z uwzględnieniem miejsc należących terytorialnie do Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drulitach (np. Drulity, Dargowo, Sokoły, Kąty, Pochylnia Buczyniec, Czarna Góra, Rydzówka).

 

 • W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko.
 • Dostarczenie prac na Konkurs do 2 czerwca 2019 roku oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 

 • Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie. Dopuszcza się dostarczenie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
 • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
 • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:

 • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
 • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

 

 • Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 3 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.

 

 • Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

 

 • Fotografie należy dostarczyć osobiście do księdza proboszcza Jacka Dąbrowskiego, do kancelarii parafialnej, najpóźniej do 2 czerwca 2019 roku.

 

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 • Fotografie powinny być dostarczone w formacie: odbitek czarno – białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/20 do 20/30.

 

 • Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, tytuł pracy oraz numer telefonu i adres zamieszkania.

 

 • W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 

 

 • Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem dostarczonej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

 

 • Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

 

III. TERMINARZ

 

 • Termin dostarczania prac mija dnia 02 czerwca 2019 roku.
 • Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 

 • Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).

 

 • Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.

 

 • Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni osobiście przez księdza proboszcza.

 

 • Zdjęcia zostaną umieszczone a wyniki Konkursu podane na stronie internetowej parafiadrulity.pl oraz w ogłoszeniach parafialnych.
 • Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się w niedzielę 16 czerwca 2019 roku.

 

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

.

 • Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

V.  WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH ORAZ WYRÓŻNIONYCH

 

 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczania dostarczonych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej parafii.

 

 • Organizator uzyskuje prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego umieszczania prac dostarczonych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.